صفحه اصلی:اخبار
ghzUniversityLogo
English            
  
           کــد خبر : 1089
1395/10/27 :تاریخ انتشار


آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز قره ضیاءالدین در نظر دارد از طریق مزایده 2 باب مغازه را جهت راه اندازی چاپ و انتشارات و وبوفه دانشگاه به مدت یک سال شمسی به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

مغازه شماره یک به مساحت  28 متر مربع به قیمت پایه ماهانه4.000.000ریال

مغازه شماره دو به مساحت 25متر مربع به قیمت پایه ماهانه3.000.000ریال

شرایط تقاضا

1-    متقاضیان مزایده بایستی برای هر یک از مغازه های مورد نظر مبلغ 1.000.000 ریال به حساب سیبا 0106259580003 بانک ملی شعبه قره ضیاءالدین واریز نمایند.

2-    پیشنهاد دهندگان بایستی تقاضاهای خود را بر روی پاکت پیشنهادی از تاریخ02/11/95 روز شنبه  لغایت آخر وقت اداری روز شنبه مورخ16/11/95 به همراه فیش واریزی به مسئول امور پشتیبانی دانشگاه تحویل و رسید اخذ نمایند.

3-    پیشنهادات واصله رأس ساعت 11:00 صبح روز یکشنبه مورخ 17/11/95 با حضور اعضای کمیسیون مالی باز و قرائت خواهد شد.

4-    دانشگاه در رد و قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

5-    هرگونه مالیات یا حقوق دولتی و هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

6-     اخذ پروانه کسب مغازه های مورد نظر بر عهده برنده مزایده می باشد.
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین است
آمارکل: 517597
دیروز : 424
امروز : 515
آنلاین : 24