صفحه اصلی:ترم بندی های آموزش
ghzUniversityLogo
English            
  

  
•  

•  

•  

•  (کاردانی نا پیوسته آموزش ابتدایی) ترم بندی ورودی بهمن

•  

•  (کاردانی نا پیوسته آموزش ابتدایی) ترم بندی ورودی مهر

•  (کاردانی معماری) ترم بندی

•  

•  

•  

•  

•  

•  (کاردانی کارهای عمومی ساختمان) ترم بندی pdf

•  

•  (کاردانی معماری) ترم بندی pdf

•  

•  (کاردانی کارهای عمومی ساختمان) ترم بندی

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  (کامپیوتر و برق) کارشناسی نرم افزار

•  (کاردانی معماری) سرفصل وزارت علوم معماری

•  (کامپیوتر و برق) کاردانی کامپیوتر

•  (کاردانی نا پیوسته آموزش ابتدایی) سرفصل وزارت علوم آموزش ایتدایی

•  (مدیریت و حسابداری) کاردانی حسابداری

•  

•  (مدیریت و حسابداری) کاردانی مدیریت

•  

•  (مدیریت و حسابداری) کارشناسی مدیریت دولتی

•  

•  (مدیریت و حسابداری) کارشناسی مدیریت بازرگانی

•  

•  (مدیریت و حسابداری) کارشناسی حسابداری

•  

•  (مدیریت و حسابداری) راهنمایی و مشاوره

•  (كارشناسي ناپيوسته رشته مهندسي تكنولوژي معماري) ترم بندی

•  (کامپیوتر و برق) کاردانی الکتروتکنیک

•  

•  (کامپیوتر و برق) کاردانی الکترونیک

•  

•  (کامپیوتر و برق) کارشناسی برق قدرت

•    تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین است
آمارکل: 830685
دیروز : 147
امروز : 110
آنلاین : 22