ghzUniversityLogo
English            
  


رئیس قسمت طرح و برنامه : جناب آقای حاتم کریم زاده 

 

دفتر طرح، برنامه و بودجه واحد یکی از استراتژیک ترین قسمت های دانشگاه می باشد که دارای وظایف به شرح زیر می باشد:

1- تهیه و تنظیم برنامه دراز مدت برای دانشگاه 

2- نظارت و ارزیابی عملکرد برنامه توسعه و تعیین نقاط ضعف و قوت

3- تدوین و پیش بینی بودجه سال آتی و نظارت و ارزیابی بودجه سال جاری

4- جمع آوری و تنظیم اسناد و مدارک مربوط به عملکرد بودجه پژوهشی واخذ مجوزهای لازم برای محاسبه بودجه پژوهشی در هر سال مالی

5- انجام امور مربوط به امتیاز بندی واحد

6- پذیرش مقاله و تعیین تشویقی آنها برای اساتید و دانشجویان  

  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی قره ضیاالدین است
آمارکل: 830762
دیروز : 147
امروز : 187
آنلاین : 15